Dr Aleksandar Janković  spec nefrologije

Dr Aleksandar Janković

spec nefrologije

Specijalnost:

Ass dr Aleksandar Janković/ spec nefrologije

 

Obrazovanje:

- Školske 1999/2000 god. upisao Medicinski Fakultet u Beogradu na kom sam diplomirao

marta 2006. god. sa prosečnom ocenom 9.20 (devet, dvadeset).

- Obavezni lekarski staž obavio sam u ZC „Sv.Luka“ u Smederedvu gde sam od novembra 2006.

god. do decembra 2008. god. bio zaposlen kao klinički lekar u Službi hitne medicinske pomoći i

Urgentno-prijemnom bloku.

- Februara 2011. god. na Medicinskom Fakultetu u Beogradu odbranio završni rad

Specijalističkih akademskih studija iz oblasti Nefrologija naslovljen „Učestalost, faktori rizika i

ishod aneurizmalne bolesti arterio-venskih pristupa kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi“

- Oktobra 2013. god. sa odličnim uspehom završio specijalizaciju iz Interne

medicine na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

- Od septembra 2016. god. angažovan kao Klinički asistent na predmetu Interna Medicina na

Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

- Septembra 2017. god. odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom Fakultetu u Beogradu

(oblast Nefrologija) pod nazivom: „Uticaj različitih faktora na preživljavanje arterio-venskih

fistula za hemodijalizu“.

 

Radno mesto:

Od decembra 2008. god. stalno sam zaposlen u Kliničkom odeljenju za Nefrologiju i

metaboličke poremećaje sa Dijalizom „Prof. Dr Vasilije Jovanović“ Kliničko-bolničkog Centra

„Zvezdara“.

 

Kretanje u službi:

- Od 2009. god. aktivni sam učesnik domaćih i stranih nefroloških Kongresa. Od tada sam i član

Udruženja nefrologa Srbije.

- Na Prvom Konresu Nefrologa Srbije 2010. god.  nagrada za najbolju prezentaciju

predavača mlađeg od 35 godina, dok na Drugom Kongresu Nefrologa Srbije 2012. god. nagrada za Najbolju poster prezentaciju iz oblasti Hemodijalize. Na Trećem Kongresu

Nefrologa Srbije 2014. god.  II nagrada na Konkursu za mlade istraživače sa

predlogom projekta o ispitivanju uticaja markera endotelne disfunkcije na preživljavanje arterio-

venskih pristupa. Na XII BANTAO Kongresu 2015. god. u Opatiji dobitnik nagrade za

najbolji abstrakt u kategoriji Kliničke Nefrologije.

- Od 2010. do 2017. god. na svim ERA-EDTA Kongresima (osim u Parizu 2012.)

barem jedan prihvaćen abstrakt kao prvi autor, s tim što sam rad o ispitivanju uticaja vaskularnih

kalcifikacija na preživljavanje arterio-venskih pristupa izlagao usmeno na 50. ERA EDTA

Kongresu 2013. god. u Istanbulu.

- Do sada preko 20 in extenso objavljenih radova u domaćim i stranim časopisima kao i više

od 50 abstrakata na stranim i domaćim Kongresima kao prvi autor ili koautor. Učestvovao i

kao predavač po pozivu na kursevima organizovanim u sklopu kontinuirane medicinske

edukacije SLD i Udruženja nefrolga Srbije.