Prim.dr sc. med. Dobrivoje Novković  spec pulmologije

Prim.dr sc. med. Dobrivoje Novković

spec pulmologije

Specijalnost:

dr sc. med. Dobrivoje Novković, pneumoftiziolog

 

Obrazovanje:

2019. Primarijus

2016. Doktor medicinskih nauka

2003. Specijalista pneumoftiziolog

1994. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

 

Kretanje u službi:

2011. Načelnik Odseka za funkcijsku dijagnostiku pluća

2008. Načelnik Odeljenja za funkcijsku dijagnostiku pluća i kabineta

2003. Specijalista pneumoftiziolog

 

Usavršavanje:

2015. Evropska škola spirometrije

2014. Dijagnostika poremećaja disanja tokom sna

2008. Impulsna oscilometrija

2004. Savremeni stavovi u respiratornoj medicini

 

Projekti:

1. Randomizovana, dvostruko slepa, 26-nedeljna studija upoređivanja bezbednosti Mometazon-furoata/Formoterol-fumarata MDI fiksne doze kombinacija naspram Mometazon-furoata MDI monoterapije kod adolescenata i odraslih sa perzistentnom astmom

2. Randomizovana, multicentrična, dvostruko slepa, dvostruko maskirana, sa dogotrajnom primenom leka (56 nedelja), placebom kontrolisana, paralelnih grupa, klinička studija III faze, u cilju procene efikasnosti i bezbednosti 3 doze Benralizumab-a (MEDI - 563) kod pacijenata sa umerenom do veoma teškom opstruktivnom bolešću pluća

2005. Kontrola tuberkuloze u Srbiji

 

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo (SLD)

Udruženje pulmologa Srbije

European Respiratory Society (ERS)

 

Stručni radovi i knjige:

Autor i koautor 13 radova u domaćim i stranim stručnim časopisima