Dr sci. med. dr Aleksandra Vukomanović  spec fizikalne medicine

Dr sci. med. dr Aleksandra Vukomanović

spec fizikalne medicine

Specijalnost:

dr sc. med.dr sc. med. Aleksandra Vukomanović, fizijatar

 

Obrazovanje:

2013. Doktor medicinskih nauka (na VMA)

2008. Magistar medicinskih nauka (na VMA)

1999. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

1994. Medicinski fakultet u Beogradu

 

Kretanje u službi:

2000. Lekar specijalista u Klinici za FMR VMA

1999 - 2000. Lekar specijalista u VB Meljine

1996 - 1999. Specijalizacija u Klinici za FMR VMA

 

Usavršavanja:

2001. Elektrostimulacija - Evropski centar za mir i razvoj

 

Premdeti edukacije:

Od 2010. godine asistent u MF VMA za predmet: Fizikalna medicina i rehabilitacija

 

Projekti:

A-test: kliničkaupotrebljivost u ranojfazirehabilitacijeorotpedsko-traumatološkihpacijenata, šifraprojekta: VMA/10-12/B.7

 

Članstvo:

Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Crne

Gore

 

Stručni radovi i knjige:

Objavila više radova iz oblasti traumatološko-ortopedske rehabilitacije i osteoporoze, od toga 3 rada u časopisima sa SCI liste.

Preko 30 radova sapoštenih na domaćim i meĎunarodnim stručnim skupovima objavljenih u izvodu.

Poglavlja u knjigama:

N.Jović, Z.Roganović, A.Đurović, A. Vukomanović i ostali: Paraliza lica - etiologija, dijagnoza i lečenje, 2004.

Autor 4 poglavlja u knjizi „Fizijatrija“ (u štampi).

Monografija „Škola hoda“, 2002.