MR UROGRAFIJA

Pregled se obavlja magnetnom rezonancom jačine 1.5T.

ŠTA JE MR UROGRAFIJA?

MR urografija je pregled kojim se dobija najdetaljniji slikovni materijal bubrega, uretera i mokraćne bešike, koje se ovom metodom vide jasnije i detaljnije od drugih metoda snimanja. MR koristi jako magnetno polje, radiotalase i kompjuter kako bi se dobili detaljni preseci u tri ravni kroz područje interesa prilikom snimanja. Nema jonizirajućeg zračenja.

KADA SE KORISTI MR UROGRAFIJA?

MR urografija koristi se za dijagnostikovanje abnormalnosti u delovima urinarnog trakta, (uključujući bubrege, mokraćnu bešiku i uretere), prisutnosti hematurije (krvi u urinu), bubrežnih kamenčića, promene mokraćne bešike, tumora urinarnog trakta, karcinoma bubrega, bešike ili urinarnog trakta kao i druge patološke promene.

KAKO SE PRIPREMITI ZA MRI?

Obavezno ponesite svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na pregled koji radite, kao i nalaze uree i kreatinina iz krvi. Metal u telu je kontraindikacija za snimanje, takođe i ugrađeni pejsmeker, a metalne predmete kao što su nakit, novac, platne kartice slušne aparate, zubne proteze ostavi ćete u kabini za presvlačenje.

Kako izgleda pregled urotrakta na magnetnoj rezonanci?

PPostupak je bezbolan i neinvazivan ,nema štetnih jonizirajućih zraka niti zračenja.. Radiološki tehničar će postaviti specijalne zavojnice oko područja tela koje ćete snimati. Tokom MRI pregleda nalazite se unutar uređaja, oblika cevi Aparat stvara ponavljajuće zvukove, zbog čega ćete dobiti posebne slušalice za uši koje prigušuju zvukove kako bi se prijatnije osećali.

Važno je biti maksimalno miran tokom pregleda, tj. ne pomerati se, jer se pri pomeranju stvaraju artefakti i slika neće biti prikladna za analizu. Takođe je važno slušati upustva radiološkog tehničara.

Prednost MR urografije u odnosu na druge dijagnostičke procedure:

Standardna metoda koja definiše morfologiju gornjeg urotrakta je UZ (ultrazvuk), neinvazivna metoda koja bi trebalo da bude primarni dijagnostički modalitet u evaluaciji patologije bubrega i mokraćne bešike. Omogućava visoko rezolutivni prikaz parenhima bubrega i kolektorskog sistema, nezavisno od bubrežne funkcije. Ipak, nedostatak ove metode je otežan i skoro nemoguć prikaz uretera u celini. Sledeći nedostatak UZ je što je subjektivna tj "operator" zavisna.

U prošlosti je dopunjena IVU (intravenskom urografijom), može da prikaže kontrast u kolektorskom sistemu bubrega, u zavisnosti od koncentracione i ekskrecione sposobnosti bubrega. Nedostatak je svakako izvesna doza radijacije, kao i nemogućnost prikaza bubrega, kolektorskog sistema i uretera kod afunkcionalnog ili hipofunkcionalnog bubrega. Odgovor na nedostatak navadenih dijagnostičkih metoda doveo je do progresivnog razvoja MR urografije, koja ima za cilj da objedini sve dijagnostičke modalitete i tako postane alternativna dijagnostička metoda.

MR urogram daje sliku svih struktura ispunjenih fluidima urinarnog sistema, prikazanu u zadatoj projekciji (mutiplanarni prikaz).

Slika vizuelizuje urin u urinarnim putevima.

Velika prednost ove tehnike je rapidna akvizicija i kratko vreme snimanja - oko 30s za širinu preseka oko 5 - 10cm.

MR urografija je veoma dobro identifikovala dilataciju kao i nivo ureteralne opstrukcije.

MR urografija može veoma uspešno i pouzdano da definiše patomorfologiju opstruktivnih anomalija urotrakta.

Ova tehnika je veoma korisna i u prikazu drugih anomalija urotrakta: bubrezi sa "single" ili "duplex" sistemima, ektopija ili displazija bubrega, ektopiju ureteralnih ušća ili akcesorni ureter slepog završetka, kao i diferencijacijia ureter fissusa od duplex uretera. Dodatnom analizom pojedinačnih preseka, moguće je otkriti intraluminalne strukture kao što je ureterocela.

MR urografija daje detaljan prikaz bubrežnog parenhima.

Moguće je prikazati kortikalni defekt koji upućuje na ožiljne promene. Cistične lezije bubrega se ovom metodom isto veoma dobro prikazuju . MRU je veoma senzitivna u detekciji perirenalnih tečnih kolekcija - urinoma ili abscesa.

Druga patološka stanja dijagnostikovana ovom metodom su intraluminalne neoplazije i strukture.

Lekari koji rade urografiju u našoj ustanovi:

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.