MAGNETNA REZONANCA PRIPREMA ZA PREGLED

Svi pregledi obavljaju se magnetnom rezonancom jačine 1.5T.

magnetna rezonanca beograd

MAGNETNA REZONANCA AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je snimiti jednu regiju kičme, glavu, angiografiju po akcijskoj ceni ponedeljkom i petkom 9,800.00 RSD. Trajanje snimanja po regiji je oko 30min, nakon čega dobijate nalaz lekara radiologa u pisanoj formi, kao i CD filmove. Sve u jednom danu, bez čekanja.

10.900 RSD

9.800 RSD

POGLEDAJ SVE POPUSTE Pozovite nas

ŠTA JE MAGNETNA REZONANCA?

Magnetna rezonanca je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz struktura glave, kičmenog stuba, mekih tkiva i koštano zglobnog sistema, struktura male karlice.

Prilikom pregleda nema primarnog štetnog dejstva na organizam (slika nastaje bez upotrebe radioaktivnog zračenja). Pregled se može ponavljati više puta, a na kontrast (sredstvo koje lekar radiolog u konsultaciji sa pacijentom daje kada su uočljive promene radi otklanjanja sumnje na patološka stanja) nisu zabeležene značajne alergijske reakcije-bezopasno!

Naša ustanova poseduje aparat sa odličnom rezolucijom, 1.5 T.

magnetna rezonanca

KAKO SE PACIJENT OSEĆA TOKOM PREGLEDA?

Aparat proizvodi dosadan, za pojedince intenzivan zvuk. Pacijent dobija posebne slušalice za uši ili zaštitne čepove, koji prigušuju zvuk kako bi se prijatnije osećali. Pacijenta zvuk ne treba da zabrinjava jer nije štetan, a javlja se usled vibracije kalemova (gradijenata) u cilju formiranja signala koji će kompjuter moći da prepozna.

KOLIKO DUGO PREGLED TRAJE?

Snimanje magnetnom rezonancom obično traje 20-30 minuta, u zavisnosti od toga koji deo tela se snima, koje tehnike snimnja treba da se upotrebe da bi se određena dijagnoza uspostavila, kao i to da li je potrebna primena intravenskog kontrasta.

DA LI POSTOJE PACIJENTI KOJI SE NE SMEJU SNIMTI NA UREĐAJIMA ZA MAGNETNU REZONANCU?

Gotovo svako može da se snimi ovim vidom moderne dijagnostike. Izuzetak predstavljaju osobe sa ugrađenim pejsmejkerom, kohlearnim (slušnim) implantatima, bolesnici sa pojedinim veštačkim srčanim valvulama, kao i pacijenti sa ugrađenim hiruškim "klipsovima", npr. onim koji se koriste u operativnom lečenju aneurizmi.

Takođe ukoliko postoji ikakva mogućnost da pacijent ima metalne opiljke u očima ili neko drugo metalno strano telo u organizmu neophodno je da se pre samog pregleda o tome obavesti lekar koji upućuje na magnetnu rezonancu kao i osoblje u centru za magnetnu rezonancu u cilju izbegavanja značajnih problema i oštećenja koje ova strana tela mogu da izazovu.

KAKO PACIJENT KOJI JE OPERISAN (UGRADNJA SRČANE VALVULE, ANEURIZMALNIH KLIPSOVA, EKSPANDERA I IMPLANTATA U DOJCI, UGRADNJA STENTA, ORTOPEDSKI IMPLANTATI I SL.) ZNA DA LI MOŽE DA SE SNIMI NA UREĐAJU ZA MR?

Od lekara koji ga je operisao treba da dobije dokumentaciju i tačne podatke o implantatu. Lekar ili zaposleni u centru za magnetnu rezonancu proveravaju da li je snimanje bezbedno.

KAKO PACIJENT TREBA DA SE PONAŠA TOKOM PREGLEDA?

Pacijent treba da zna da tokom pregleda nije sam, da ga obučen tehničar posmatra iz susedne prostorije kroz stakleni prozor, kao i na posebnom kompjuteru.

Iako pacijent može da priča tokom pregleda, to nije preporučljivo jer je neophodno da bolesnik bude potpuno miran, da bi se dobio najbolji kvalitet slike. Ukoliko je uplašen, snimanju može da prisustvuje rođak ili prijatelj.

magnetna rezonanca

DA LI SVAKI PACIJENT TREBA DA PRIMI INTRAVENSKI KONTRAST ZA OVAJ PREGLED?

Ne. Primena intravenskog kontrastnog sredstva, indikovana je radi postavljanja ispravne dijagnoze ukoliko postoji promena na snimanom delu tela, odnosno jasnije slike detalja promena koje dr radiolog uoči tokom snimanja. Kontrast se prima zbog otklanjanja sumnje na patološki proces. Obučen radiolog tokom pregleda procenjuje kada je neophodno primeniti kontrast ili pre pregleda uvidom u priloženu raniju medicinsku dokumentaciju.

DA LI KONTRAST MOŽE BITI ŠTETAN?

Tokom različitih radioloških pregleda neki od pacijenata su imali reakciju na kontrast. Međutim ova pojava je izuzetno retka tokom pregleda. Najnoviji naučni podaci pokazuju da se komplikacije posle upotrebe kontrastnog sredstva na pregledu magnetnom rezonancom javljaju jednom na 500.000 pacijenata.
Osoblje na magnetnoj rezonanci je stručno obučeno ukoliko se ova retka neprijatnost dogodi. Kontrast je jodnog porekla, ako ste alergični na jod obavezno traziti osoblju premedikalnu pripremu koja traje 3 dana do zakazanog pregleda.

DA LI TRUDNICE MOGU DA SE SNIMAJU NA MAGNETNOJ REZONANCI?

Do sad nije dokazan štetan efekat na plod, međutim u pojedinim centrima se ipak ne preporučuje snimanje u toku prvih dvanaest nedelja trudnoće. Veliki broj centara u svetu ne preporučuje primenu kontrastnog sredstva jer nije poznato kakve efekte može da ima na plod.

DA LI PACIJENTKINJA MOŽE DA DOJI POSLE PRIMENE KONTRASTNOG SREDSTVA?

Preporučuje se da to ne čini u prvih 24 časa posle primene intravenske upotrebe kontrastnog sredstva.

DA LI PACIJENT KOJI IMA ZUBNE PROTEZE ILI PLOMBE MOŽE DA SE SNIMI NA MR?

Da. Jedino može da se pojavi problem u tumačenju nalaza u regiji nosa i paranazalnih sinusa.

O ČEMU PACIJENT TREBA DA VODI RAČUNA?

Neophodno je da se u uređaj za MR ne unesu kreditne kartice, novčići, ključevi, slušni aparat, sat, šnale i drugi metalni predmeti.

DA LI LEKAR RADIOLOG OČITAVA SNIMKE PACIJENTU NAKON ZAVRŠENOG PREGLEDA?

Da. Lekar specijalista radiologije odmah očitava i opisuje Vaše snimke, nakon čega dobijete nalaz u pisanoj formi kao i CD filmove.Lekar precizno i detaljno objasni nalaz i da preporuku za dalji nastavak lečenja ili eventualno uputi u ogdovarajuću bolničku ustanovu.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.