Degenerativne promene vratne kičme

Vratni sindrom ili sindrom vratne kičme podrazumeva skup simptoma koji se prezentuju u vidu bolova u vratnoj (cervikalnoj) regiji sa ili bez širenja u područje potiljka, ramenu regiju, međulopatično područje ili duž jedne ili obe ruke. Osim bolova, u istoj regiji, moguće je imati i peckanje, bockanje, mravinjanje, utrnutost.

Vratna kičma satoji se od 7 vratnih pršljenova koji su međusobno povezani intervertebralnim diskovima, ligamentarnim vezama i mišićima koji je okružuju.

Specifičnost vratnih pršljenova omogućava veoma veliku pokretljivost vratne regije.

Magnetna rezonanca male karlice

Magnetna rezonanca male karlice

Snimanje magnetne rezonance male karlice vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

12.100 RSD11.100 RSD

Degenerativne promene zahvataju međupršljenske diskove i male unkovertebralne zglobove. Promene na diskusima nastupaju starenjem, zbog gubitka sadržaja vode, starenjem krvnih sudova i slabljenjem vezivnog tkiva. Takva degeneracija kod mnogih osoba dovodi do izbočenja (hernije) diska i oštećenja hrskavične ploče. Posledično se na male zglobove prenose puno veće kompresione sile, što uzrokuje nastanak degenerativnih promena i na tim zglobovima.

PRIMER pregleda cervikalne kičme na magnetnoj rezonanci:

MR pregled cervikalnog dela kičme je učinjen u sagitalnim ravnima u T1W/ TSE, T2W/ TSE T2/STIR, u koronalnoj ravni Cor/T2 kao i u aksijalnoj ravni u T2W/TSE sekvenci u bloku od iv prostora C2-3 do C7-Th1.

Ispravljena fiziološka lordoza C-kičme.

Pršljenska tela su očuvanog visinskog promera i IS,  degenerativno izmenjena sa formiranim rubnim, pretežno retrokorporalnim osteofitima i unkarktrozom i nešto nižim promerom korpusa C4 i C5. Degenerativne promene prisutne su i na fasetnim zglobovima. IV diskusi su sa zmacima naglašene desikacije.

 U nivou iv prostora C2-3 se uočava osteofit koji delimično sužava foramne levo i iritira radiks C3, takođe prisutan kontakt radiksa C3 desno od strane fasete.

U nivou C3-4 vidi se napet anulus sa formiranjem diskosteofit kompleksa, umerenim suženjem oba foramena i irtacijom oba radiksa C4.

U nivou C4-5 uočava se napet anulus sa formiranjem diskosteofit kompleksa, suženjem oba foramena, više levo i iritacije oba radiksa C5, izraženije levo.

U nivou C5-6 uočava se protruzija iv diskusa lakšeg stepena dorzalnom ciskumferencijom sa formiranjem diskosteofit kompleksa suženjem oba recesusa i početnih segmenata foramena i iritacijom radiksa C6, više levo. AP dijametar spinalnog kanala u ovom nivou je oko 8mm.

U nivou C6-7 uočava se početna protruzija iv diskusa dorzolateralno, više desno kao i izraženi osteofiti koji formiraju diskosteofit kompleks, komprimuju duralnu vreću u recesusima, više desno, stenoziraju foramene i iritiraju radikse C7, izraženije desno. AP dijametar spinalnog kanala je oko 9,3mm.

U nivou iv prostora C7-Th1 postoji suženje foramena od strane osteofitsa i iritacija radiksa C8 obostrano.

Medula je bez patoloških IS.

Zaključak : MR pregled cervikalnog dela kičmenog stuba ukazuje na naglašene degenerativne promene na pršljenskim telima, iv diskusima i fasetnim zglobovima, protruzije iv diskusa C5-6 i C6-7 sa formiranjem diskosteofit kompleksa u svim nivoima, početnom stenozom spinalnog kanala, najizraženije u nivou C5-6, kao i obostranim foraminostenozama sa napred navedenim neuralnim konfliktima.

                                                                                                                     Dr Radivoje Trpčević, specijalista radiologije

DIJAGNOSTIKA

Najbolji prikaz kostanog, ali i mekotkivnog tkiva daje svakako MAGNETNA REZONANCA na kojoj dobijate odličan i potpun prikaz intervertebralnih diskova  , širinu kičmenog kanala, kao i stanje samih kičmenih pršljenova i ostalih struktura. Ostale dijagnostičke procedure u dijahgnostiči vreatne kičme jesu rentdgenska dijagnostika, kao i multidetekciona kompjuterizovana tomografija ( skener )

Magnetna rezonanca abdomena i male kalice

Magnetna rezonanca abdomena i male kalice

Snimanje magnetne rezonance abdomena i male karlice vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

22.200 RSD20.000 RSD

LEČENJE DEGENERATIVNIH PROMENA KIČME

Lečenje je podeljeno po fazama. Odmah nakon pojave bola, nastupa akutna faza gde je glavni cilj lečenja smanjenje intenziteta bola. Tako je korisno edukovati pacijente kako da izbegnu položaje i pokrete koji povećavaju pritisak u međupršljenskom disku.

Preporučuje se kratkotrajni dvodnevni odmor u krevetu. Isto tako, važno je prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti, kao i uzimanje lekova protiv bolova.

U hroničnoj fazi bolesti dominantno mesto u lečenju pripada fizikalnoj terapiji. Nakon što se postigne kontrola bola, sledi program stabilizacionih vežbi za vratnu kičmu, kojima je glavni cilj da nauče bolesnika kako pronaći i održati neutralan položaj kičme tokom svakodnevnih aktivnosti. Naglasak je na jačanju mišića vratne regije , kao i kompletne muskulature trupa. Od fizikalnih procedura indikovane su procedure elektroterapije, laseroterapioje, ultrazvučne , magneto terapije , kao i kineziterapije / vežbi /

PREVENCIJA

Vežbe jačanja vratne muskulature , uz održavanje odgovarajuće fleksibilnosti, temelj su prevencije cervikalnog bolnog sindroma. Osim redovnog vežbanja, važno je održavati prikladnu telesnu težinu, kao i izbegavanje opterećenja ukoliko je to moguće. Poželjno je spavati u adekvatnoj postelji, kao i na adekvatnom jastuku.

Lekari radiolozi u našoj ustanovi kod kojih možete uraditi magnetnu rezonancu vratne ( cervikalne ) kičme:

  1. Dr Čedomir Lazović / spec radiologije
  2. Dr Vladimir Debeljković / spec radiologije
  3. Dr Ivan Bogićević / spec. radiologije
  4. Dr Pero Stupar/ spec radiologije