SNIMANJE MOZGA NA MAGNETNOJ REZONANCI- MR ENDOKRANIJUMA

Šta je magnetna rezonanca mozga i glave?

Magnetna rezonanca glave (Mr endokranijuma) je snimanje kojim se dobija najdetaljniji prikaz strukture unutar lobanje sa posebnim akcentom na moždani parenhim, likovorne prostore, moždane ovojnice. Magnetnom rezonancom ove strukture vide se jasnije i detaljnije od drugih metoda snimanja i ne koristi jonizirajuće zračenje.

Kada je indikovano snimanje?

Magnetna rezonanca glave koristi se za dijagnostikovanje različitih tumora mozga, kod sumnje na moždani udar, infekcije, razvojne anomalije, hidrocefalus, organske epilepsije, krvarenja u mozgu, multiple skleroze, poremećaja oka i unutarnjeg uva, poremećaja hipofize, problema sa krvnim sudovima-aneurizme, upale sinusa, povrede glave, glavobolje, vrtoglavice, bolesti temporalne kosti, atrofije mozga, urođenih malformacija.

Magnetna rezonanca kičme AKCIJA

Magnetna rezonanca kičme AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je snimiti jednu regiju kičme po akcijskoj ceni ponedeljkom i petkom 10.000RSD i celu kičmu (C, TH, LS) po ceni 27.500RSD , svakim radnim danom i subotom.

11.100 RSD9.900 RSD

Kako se pripremati za MR glave?

Obavezno sa sobom ponesite svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na pregled koji radite, kao i nalaze uree i kreatinina iz krvi.

Metal u telu je kontraindikacija za snimanje, takođe i ugrađeni pejsmejker, a metalne predmete kao što su nakit, novac, platne kartice, slušne aparate, zubne proteze ostavićete u kabini za presvlačenje.

Ponekad je prilikom snimanja potrebno primiti i kontrastno sredstvo (što određuje lekar radiolog u toku samnog snimanja ) radi boljeg prikaza promene i otklanjanja sumnje na patološki proces. Kontrastno sredstvo se obično aplikuje preko vene u ruci (kao kada vadite krv). 

Za sam tok snimanja, važno je biti maksimalno miran tokom pregleda, tj. ne pomerati se, jer se pri pomeranju stvaraju artefakti i slika neće biti prikladna za analizu. Takođe je važno slušati upustva radiološkog tehničara.

Kako izgleda snimak MR endokranijuma?

PRIMER MR ENDOKRANIJUMA I OPIS LEKARA SPECIJALISTE RADIOLOGIJE

SA KONTRASTOM

BEZ KONTRASTA

MR pregled je učinjen u aksijalnoj ravni u T1W/SE,T2W/SE, T2* GE, DWI sa ADC mapom,  u sagitalnoj ravni u T2W/FRFSE, koronarnoj ravni u FLAIR i postkontrastno u 3D T1 FSPGR i aksijalnoj ravni u T1. 

Frontalno levo, uz tabulu internu vidi se ekstraaksijalna ekspanzivna lezija sa punktiformnim kalcifikatima, bez perilezionog edema, sa umerenim kompresivnim efektom na moždani parenhim, bez pomeranja medosagitalne linije i kompresivnog efekta na komorni sistem. Opisana lezija postkontrastno intenzivno pojačava u IS, dimenzija je 51 x 39 x 28mm ( AP x LL x KK )  i sa suspektnom je propagacijom u diploični prostor i pojačanjem vijabiliteta dure duže konveksiteta frontoparijetalno.

Uz veliko krilo sfenoidalne kosti i frontalno desno vide se još dve lezije sličnih MR karalteristika najvećih dimenzija 15 x 9 x 18 mm i uz tabulu internu frontalno 9 x 6mm

U moždanom parenhimu  infratentorijalno ne vide se patološki IS.

Frontopariejtalno obostrano vide se retke mikroangiopatske promene.

Nema restrikcije difuzije, niti se vide hemosiderinske depozicije

Širi perivaskularni prostori u mezencefalonu, regiji bazalnih jedara, koroni radijati i centrumu semiovale.

Sulkusi nad konveksitetima i subarahnoidalni prostor na bazi lobanje su odgovarajuće širine, bez patološkog su sadržaja.

Komorni sistem je odgovarajućeg položaja i širine, simetričan.

U regiji PC uglova i kraniocervikalnog prelaza nalaz je uredan.

U regiji orbita ne vide se patološki IS. 

Postkontrastno ne vide se druge patološke izmene IS u moždanom parenhimu.

Zaključak: MR pregled endokranijuma ukazuje na meningeome frontalno levo sa pojačanjem vijabiliteta i zadebljanjem dure frontoparijetalno, uz veliko krilo sfenoidalne kosti levo i frontalno levo, na retke mikroangiopatske promene supratentorijalno obostrano i na kortikalne reduktivne promene u skladu sa životnom dobi.

Indikovan je pregled neurohirurga. 

                                                                                                   dr Vladimir Debeljković, specijalista radiologije                

Magnetna rezonanca kolena AKCIJA

Magnetna rezonanca kolena AKCIJA

Snimanje magnetne rezonance kolena po akcijskoj ceni svake srede, vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

12.100 RSD11.100 RSD

LEKARI KOJI RADE MAGNETNU REZONANCU GLAVE U NAŠOJ USTANOVI:

  1. Dr Pero Stupar / spec radiologije
  2. Dr Čedomir Lazović / spec radiologije
  3. Dr Vladimir Debeljković / spec radiologije
  4. Dr Ivan Bogićević / spec. radiologije