Magnetna rezonanca pregled torakalne kičme

Pacijent se u našu ustanovu javio zbog bola u sredini leđa, nakon traumatskog pada na ulici, gde mu je predloženo da uradi magnetnu rezonancu  grudne regije kičmenog stuba, jer mu se bol širio i u porebricu, nakon čega je utvrđeno da je došlo do kompresivnih preloma na nekoliko nivoa, nakon čega je pacijent upućen ortopedu u referentnu zdravstvenu ustanovu.

 

Pregled je radjen u TSE sekvenci u T1w I T2w u sagitalnoj I aksijalnoj ravni.

 

Snižen visinski promer corpusa Th 7,8,9 i 10, pretežno anteriornog aspekta , bez fragmentacije i bez prominiranja u kičmeni kanal. Diskretno sniženje Th12.
Šmorlove hernije na donjim pokrovnim pločama L2 i L3 i gornjoj L1.
Zone hiperIS na corpusima Th 7,8,9,10,11 i 12 koje odgovaraju hemagiomima.
IV disci su primerenog IS I visinskog promera.
Nema formirane diskus hernije.
Kičmeni kanal je primerene širine.
Medula u prikazanom segmentu je primerene morfologije bez vidljivih kompresivnih I ekspanzivnih promena.
 
 
Zaključak:
 
Kompresivne frakture pršljenskih tela Th7-10 uz posledičnu kifoskoliozu.
Spondylosis et spondyloarthrosis.
 
 
 
Dr Mihajlo Jaredić, specijalista radiologije