Magnetna Rezonanca Torkalne (Grudne) Kičme

Pacijent zrele životne dobi dolazi u našu zdravstevnu ustanovu na pregled. U anamnezi navodi da ima bol u središnjem delu kičmenog stuba, koji je lociran u paravertebralnoj muskulaturi (mišići duž kičmenog stuba), sa širenjem u rebarni deo. 

 

Negira pad ili udarac u regiju rebara i kičmenog stuba. Kardiološki je sagledan i s obzirom da je nalaz uredan, pacijent je od strane nadležnog lekara upućen na dijagnostiku magnetnom rezonancom grudnog dela kičmenog stuba. 

Pregled je uradjen SET1W, FSET2W i STIR sekvencama, sagitalnim presecima i FSET2W sekvencom aksijalnim presecima.

Korpusi Th2 i Th3 i desni transverzalni nastavci su deformisani i izmenjenog intenziteta signala po tipu sekundarnih depozita.
Na deformisanom korpusu Th5 vidi se kompresivna patološka fraktura a intenzitet signala odgovara sekundarnom depozitu.
Na pršljenskim telima Th4, Th6, Th8, Th9, Th10 i Th11 postoje fokalne zone izmenjenog intenziteta signala koje odgovaraju sekundarnim depozitima. Medula spinalis je normalnog intenziteta signala.

 

Zaključak: Multipli sekundarni depoziti na torakalnoj kičmi sa kompresivnom patološkom frakturom korpusa Th5. Potrebno je da se pacijent pregleda kod onkologa.

 

Mr sci med Dr Dragutin Branković spec radiologije
 
 
 
Na dijagnostičkom pregledu je utvrđeno da kod pacijent u više segmenata kičmenog stuba snimane regije postoje promene po tipu metastaza na kostima, te je pacijent upućen u Onkološki institute, kuću sa kojom mi sarađujemo.