Magnetna Rezonanca Pregled Lumbosakralne kičme - Tumor Pršljenskog Tela

Pregled je uradjen nativno SET1W, FSET2W i STIR sekvencama, sagitalnim presecima i FSET2W sekvencom, aksijalnim presecima. Sa paramagnetnim kontrastnim sredstvom pregled je uradjen SET1W sekvencom sagitalno i aksijalno.

 

Očuvana lumbalna lordoza L/S kičme.
Pršljenska tela su normalnog visinskog promera izuzev korpusa L1 koji je u prednjoj polovini smanjenog visinskog dijametra.
Više od prednje polovine korpusa L1 zahvata Tu. formacija koja je najvećeg Ap.dijametra 26mm., Tr. dijametra 32mm. i K.K. dijametra 27mm. Tumor je mešovitog intenziteta signala, mestimično sa zonama razora pršljenskog tela i delimično prisutnim osteolitičkim promenama.


Tu. formacija anteriorno destruše gornju i donju pokrovnu ploču i prednji zid korpusa L1. Apofizni nastavci su bez promena.
Na korpusu L5 mala fokalna zona masne degeneracije, ne diferenciraju se druge Tu. formacije na ostalim L/S pršljenovima. 
U i.v. prostoru L1-L2 manja protruzija diska dorzolateralno obostrano bez diskoradikularne kompresije. 

 

Zaključak:  OpIsani tumor na korpusu L1 odgovara sekundarnom depozitu, diferencijalno primarnom neo koštanom tumoru.

 

Mr .sci. med. dr Dragutin Branković, radiolog
 
 
Nakon dijagnostičke obrade u našoj zdravstvenoj ustanovi, pacijentkinja je upućena u nadležnu referentnu ustanovu.